Cennik

Klinika Inventiva – Prywatna Klinika Psychiatryczna

Specjalizujemy się w leczeniu uzależnień alkoholowych, narkotykowych, lekowych oraz zapewniamy szeroką opiekę psychiatryczną osobom chorującym na depresję, nerwicę oraz schizofrenię.

Ważne informacje:

 • W przypadku zachowania pacjenta, które – w opinii lekarza dyżurnego – jest problematyczne  i uniemożliwia położenie go z innym, chory zobowiązany jest ponieść opłatę za pokój 1-osobowy.
 • Istnieje możliwość wykupienia dodatkowego pokoju 1-osobowego: dopłata 50 % podstawowej ceny pokoju (w miarę dostępności).

Detoks alkoholowy: 3-dniowy- a płacisz tylko za pierwszą dobę, pozostałe gratis !

Długość pobytu3 dni
Cena za osobę w po­ko­ju 2-os. (łazienka wspólna dla 2 pokoi)1800 zł
Cena za osobę w po­ko­ju 2-os. z ła­zien­ką2100 zł
Cena ko­lej­nej rozpoczętej doby w pokoju 2-os. (łazienka wspólna dla 2 pokoi) 600 zł
Cena ko­lej­nej rozpoczętej doby w pokoju 2-os. z łazienką700zł
Dodatkowa opłata za przyjęcie w godz. 22.00-08.00200 zł

* Opła­ta za­wie­ra:

 • nie­zbęd­ne leki i ba­da­nia la­bo­ra­to­ryj­ne
 • 6 po­dwój­nych kro­pló­wek (każda do­dat­ko­wa kro­plów­ka za do­pła­tą 100 zł)
 • do 6 amp. Relanium na dobę (każda kolejna amp.  za dopłatą 50 zł)
 • 15 minutowa roz­mo­wa terapeutyczna – wy­łącz­nie dla pa­cjen­ta przy­ję­te­go po raz pierw­szy

UWAGI

 • Opłaty za pobyt dotyczą tylko pacjentów samodzielnych (pacjent chodzący,  niewymagający dozoru, karmienia i pampersowania). Pacjent który ma problemy  z samodzielnym poruszaniem się,  jest  leżący lub wymaga  zastosowania pasów bezpieczeństwa zobowiązany jest do dopłaty  za każdą dobę 200 zł.
 • Opłata­  za pobyt obej­muje wyłącznie le­cze­nie spe­cyficz­ne dla od­dzia­łu, do któ­re­go pa­cjent zo­stał przy­ję­ty.     Nie obej­mu­je na­to­miast le­cze­nia cho­rób współ­to­wa­rzy­szą­cych i wysokospecjalistycznych badań (np. opłaty  za tomografię komputerową, rezonans, konsultacje zewnętrzne innych specjalistów, dodatkowych badań laboratoryjnych jak np. HCV, HIV).
 • Dla szczególnie  wymagających pacjentów istnieje możliwość wykupienia indywidualnej opieki pielęgniarskiej w kwocie 500 zł za 12 godzin, po wcześniejszym uzgodnieniu. Opłata ta jest konieczna dla pacjentów leżących, wymagających ciągłej opieki i dozoru- decyzję podejmuje lekarz.
 • Chory który swoim zachowaniem uniemożliwia pobyt innej osoby (np. głośne zachowanie, rzucanie przedmiotami, załatwianie potrzeb fizjologicznych w pokoju) zobowiązany jest do zapłaty za  cały pokój.
 • W przy­pad­ku wy­pi­su na wła­sne żą­da­nie- zwrot po przeliczeniu pobytu, opłaty za przyjęcie, każdą rozpoczętą dobę, wypis oraz wystawienie KW (wg. cennika).
 • Pobyt chorego liczony jest w pełnych dobach (po 24 godz.). Ostatni dzień pobytu musi zakończyć się najpóźniej do godziny 16.00 (dotyczy to tylko chorych przyjętych po godzinie 16.00).
 • Osoba to­wa­rzy­szą­ca pragnąca być z cho­rym po­no­si opła­tę równą po­ło­wie kosz­tów cho­re­go (w miarę wol­nych miejsc).
 • Za zajecie drugiego łóżka opłata jak za pokój 1 os.
 • Opłata za ponowne założenie wenflonu po samowolnym usunięciu 50 zł.
 • W przypadku wypisu dyscyplinarnego brak możliwości zwrotów kosztów pobytu.
 • Nie udzielamy telefonicznie żadnych informacji o pobycie i stanie zdrowia pacjentów objętych nasza opieką. Do takich informacji w gabinecie lekarskim ma wyłącznie prawo osoba wskazana przez chorego.
 • Za szkody powstałe w Klinice z winy pacjenta odpowiada pacjent poprzez zapłatę kary umownej.
 • Pacjenci proszeni są o pozostawienie depozytu przy przyjęciu w celu pokrycia  opłat za dodatkowe usługi.

Nie przyjmujemy pacjentów  wulgarnych i niewspółpracujących!!!

Długość pobytu1 doba
Cena za osobę w po­ko­ju 2-os. (łazienka wspólna dla 2 pokoi)1200 zł
Cena za osobę w po­ko­ju 2-os. z ła­zien­ką1500 zł
Cena ko­lej­nej rozpoczętej doby w pokoju 2-os. (łazienka wspólna dla 2 pokoi)700 zł
Cena ko­lej­nej rozpoczętej doby w pokoju 2-os. z łazienką800 zł

Dodatkowe opłaty:

 • Przy­ję­cie do Szpi­ta­la: 500 zł
 • Wypis: 100zł

Detoks narkotykowy: minimum 5 dni- codziennie 2 podwójne kroplówki i leki.

(odtrucie ponarkotykowe dotyczy nie tylko opiatów, ale także substancji opioidowych, syntetycznej marihuany i niektórych z silnych dopalaczy oraz silnych stymulatorów np. Ecstazy).

Pierwsza doba- 1300 zł w pokoju 2-os. (łazienka wspólna dla 2 pokoi), – 1500 zł w pokoju 2-os. z łazienką

Kolejne doby- 900 zł w pokoju 2-os. (łazienka wspólna dla 2 pokoi),  – 1100 w pokoju 2-os. z łazienką

 • Przy­ję­cie do Szpi­ta­la: 500 zł
 • Wypis: 100 zł

Nie przyjmujemy pacjentów  wulgarnych i niewspółpracujących!!!

Detoks od substancji psychoaktywnych i psychotropowych:

7- dniowy pobyt- płacisz tylko za  pierwsze  3 doby, pozostałe gratis!

Części gratisowej nie można wykorzystać w innym czasie w częściach tylko w pakiecie 7 kolejnych dni.

Długość pobytu7 dni
Cena za osobę w po­ko­ju 2-os. (łazienka wspólna dla 2 pokoi)3300 zł
Cena za osobę w po­ko­ju 2-os. z ła­zien­ką4000 zł
Cena ko­lej­nej rozpoczętej doby w pokoju 2-os. (łazienka wspólna dla 2 pokoi)  900 zł
Cena ko­lej­nej rozpoczętej doby  w pokoju 2-os. z  łazienką­  1100 zł
Dodatkowa opłata za przyjęcie w godz. 22.00-08.00200 zł

* Opła­ta za­wie­ra:

 • niezbędne leki i badania laboratoryjne
 • 14 po­dwój­nych kro­pló­wek (każda do­dat­ko­wa kro­plów­ka za do­pła­tą 100 zł)
 • 15 minutowa roz­mo­wa terapeutyczna – wy­łącz­nie dla pa­cjen­ta przy­ję­te­go po raz pierw­szy

UWAGI

 • Opłaty za pobyt dotyczą tylko pacjentów samodzielnych (pacjent chodzący, niewymagający dozoru, karmienia i pampersowania). Pacjent który ma problemy z samodzielnym poruszaniem się, jest leżący lub wymaga zastosowania pasów bezpieczeństwa zobowiązany jest do dopłaty za każdą dobę 200 zł.
 • Opłata za pobyt obej­mu­je wyłącznie le­cze­nie spe­cyfic­­zne dla od­dzia­łu, do któ­re­go pa­cjent zo­stał przy­ję­ty.  Nie obej­mu­je na­to­miast le­cze­nia cho­rób współ­to­wa­rzy­szą­cych i wysoko specjalistycznych badań (np. opłaty      za tomografię komputerową, rezonans, konsultacje zewnętrzne innych specjalistów, dodatkowych badań laboratoryjnych jak np. HCV, HIV).
 • Dla szczególnie wymagających pacjentów istnieje możliwość wykupienia indywidualnej opieki pielęgniarskiej w kwocie 500 zł za 12 godzin, po wcześniejszym uzgodnieniu. Opłata ta jest konieczna dla pacjentów leżących, wymagających ciągłej opieki i dozoru- decyzję podejmuje lekarz.
 • Chory który swoim zachowaniem uniemożliwia pobyt innej osoby (np. głośne zachowanie, rzucanie przedmiotami, załatwianie potrzeb fizjologicznych w pokoju) zobowiązany jest do zapłaty za cały pokój.
 • W przy­pad­ku wy­pi­su na wła­sne żą­da­nie- zwrot po przeliczeniu pobytu, opłaty za przyjęcie, każdą rozpoczętą dobę, wypis oraz wystawienie KW (wg. cennika).
 • Pobyt chorego liczony jest w pełnych dobach (po 24 godz.). Ostatni dzień pobytu musi zakończyć się najpóźniej do godziny 16.00 (dotyczy to tylko chorych przyjętych po godzinie 16.00).
 • Osoba to­wa­rzy­szą­ca pragnąca być z cho­rym po­no­si opła­tę równą po­ło­wie kosz­tów cho­re­go (w miarę wol­nych miejsc).
 • Za zajęcie drugiego łóżka opłata jak za pokój 1 os.
 • Opłata za ponowne założenie wenflonu po samowolnym usunięciu 50zł.
 • W przypadku wypisu dyscyplinarnego brak możliwości zwrotów kosztów pobytu.
 • Nie udzielamy telefonicznie żadnych informacji o pobycie i stanie zdrowia pacjentów objętych nasza opieką. Do takich informacji w gabinecie lekarskim ma wyłącznie prawo osoba wskazana przez chorego.
 • Za szkody powstałe w Klinice z winy pacjenta odpowiada pacjent – poprzez zapłatę kary umownej.
 • Pacjenci proszeni są o pozostawienie depozytu przy przyjęciu w celu pokrycia  opłat za dodatkowe usługi.

Nie przyjmujemy pacjentów  wulgarnych i niewspółpracujących!!!

Długość pobytu1 doba
Cena za osobę w po­ko­ju 2-os. (łazienka wspólna dla 2 pokoi)1200 zł
Cena za osobę w po­ko­ju 2-os. z ła­zien­ką1500 zł
Cena ko­lej­nej rozpoczętej doby w pokoju 2-os. (łazienka wspólna dla 2 pokoi)800 zł
Cena ko­lej­nej rozpoczętej doby  w pokoju 2-os. z  łazienką­900 zł

Dodatkowe opłaty:

 • Przy­ję­cie do Szpi­ta­la: 500 zł
 • Wypis: 100 zł

Leczenie psychiatryczne

Pierwszy okres pobytu 28 dni:  płacisz tylko za pierwsze 10-11  dni, pozostałe gratis !

Części gratisowej nie można wykorzystywać w innym czasie w częściach tylko w pakiecie 28 kolejnych dni.

Długość pobytu28 dni
Cena za osobę w po­ko­ju 2-os. (łazienka wspólna dla 2 pokoi)9000 zł
Cena za osobę w po­ko­ju 2-os. z ła­zien­ką9500 zł
Cena ko­lej­nej rozpoczętej doby w pokoju 2-os (łazienka wspólna dla 2 pokoi)  600 zł
Cena ko­lej­nej rozpoczętej doby w pokoju 2-os z łazienką  700 zł
Dodatkowa opłata za przyjęcie w godz. 22.00-08.00200 zł

Opłata zawiera:

 • niezbędne leki i badania laboratoryjne
 • tygodniowo 5 godzin psychoterapii  indywidualnej

UWAGI

 •  Opłaty za pobyt dotyczą tylko pacjentów samodzielnych (pacjent chodzący, niewymagający dozoru, karmienia i pampersowania). Pacjent który ma problemy z samodzielnym poruszaniem się, jest leżący lub wymaga zastosowania pasów bezpieczeństwa zobowiązany jest do dopłaty za każdą dobę 200 zł.
 • Opłata za pobyt obejmuje wyłącznie le­cze­nie spe­cyficzne dla od­dzia­łu, do któ­re­go pa­cjent zo­stał przy­ję­ty.     Nie obej­mu­je na­to­miast le­cze­nia cho­rób współ­to­wa­rzy­szą­cych i wysokospecjalistycznych badań (np. opłaty      za tomografię komputerową, rezonans, konsultacje zewnętrzne innych specjalistów, dodatkowych badań laboratoryjnych jak np. HCV, HIV).
 • Dla szczególnie wymagających pacjentów istnieje możliwość wykupienia indywidualnej opieki pielęgniarskiej w kwocie 500 zł za 12 godzin, po wcześniejszym uzgodnieniu. Opłata ta jest konieczna dla pacjentów leżących, wymagających ciągłej opieki i dozoru- decyzję podejmuje lekarz.
 • Chory który swoim zachowaniem uniemożliwia pobyt innej osoby (np. głośne zachowanie, rzucanie przedmiotami, załatwianie potrzeb fizjologicznych w pokoju) zobowiązany jest do zapłaty za cały pokój.
 • W przy­pad­ku wy­pi­su na wła­sne żą­da­nie- zwrot po przeliczeniu pobytu, opłaty za przyjęcie, każdą rozpoczętą dobę, wypis oraz wystawienie KW (wg cennika)
 • Pobyt chorego liczony jest w pełnych dobach (po 24 godz.). Ostatni dzień pobytu musi zakończyć się najpóźniej do godziny 16.00 (dotyczy to tylko chorych przyjętych po godzinie 16.00).
 • Osoba to­wa­rzy­szą­ca pragnąca być z cho­rym po­no­si opła­tę równą po­ło­wie kosz­tów cho­re­go (w miarę wol­nych miejsc).
 • Za zajęcie drugiego łóżka opłata jak za pokój 1 os.
 • Udzielona choremu przepustka jest czasem pobytu w klinice.
 • W przypadku wypisu dyscyplinarnego brak możliwości zwrotów kosztów pobytu.
 • Nie udzielamy telefonicznie żadnych informacji o pobycie i stanie zdrowia pacjentów objętych nasza opieką. Do takich informacji w gabinecie lekarskim ma wyłącznie prawo osoba wskazana przez chorego.
 • Za szkody powstałe w Klinice z winy pacjenta odpowiada pacjent -poprzez zapłatę kary umownej.
 • Pacjenci proszeni są o pozostawienie depozytu przy przyjęciu w celu pokrycia  opłat za dodatkowe usługi.
 • Zalecamy minimalny czas leczenia 28 dni.

Długość pobytu1 doba
Cena za osobę w po­ko­ju 2-os. (łazienka wspólna dla 2 pokoi)1200 zł
Cena za osobę w po­ko­ju 2-os. z ła­zien­ką1500 zł

Dodatkowe opłaty:

 • Przy­ję­cie do Szpi­ta­la: 500 zł
 • Wypis: 200 zł

CENY standardowe:

Pierwsza doba leczenia: 1200 zł (łazienka wspólna dla 2 pok.) lub 1500 zł (pokój z łazienką) dodatkowo opłata za

 • Przyjęcie do Szpitala 500 zł
 • Wypis 200 zł
        Kolejne dni: (każda rozpoczęta doba)
       – 750 zł w pokoju 2-os. (łazienka wspólna dla 2 pokoi)
       – 850 zł w pokoju 2-os. z łazienką

Leczenie uzależnień

Pierwszy okres pobytu 28 dni:  płacisz tylko za pierwsze 10-11  dni, pozostałe gratis !

Części gratisowej nie można wykorzystywać w innym czasie w częściach tylko w pakiecie 28 kolejnych dni.

Długość pobytu28 dni
Cena za osobę w po­ko­ju 2-os. (łazienka wspólna dla 2 pokoi)9000 zł
Cena za osobę w po­ko­ju 2-os. z ła­zien­ką9500 zł
Cena ko­lej­nej rozpoczętej doby w pokoju 2-os. (łazienka wspólna dla 2 pokoi)600 zł
Cena ko­lej­nej rozpoczętej doby w pokoju 2-os. z łazienką  700 zł
Dodatkowa opłata za przyjęcie w godz. 22.00-08.00200 zł

Opłata zawiera:

•  niezbędne leki i badania laboratoryjne

•  tygodniowo 5  godzin psychoterapii indywidualnej

UWAGI

 • Opłaty za pobyt dotyczą tylko pacjentów samodzielnych (pacjent chodzący, niewymagający dozoru, karmienia i pampersowania). Pacjent który ma problemy z samodzielnym poruszaniem się, jest leżący lub wymaga zastosowania pasów bezpieczeństwa zobowiązany jest do dopłaty za każdą dobę 200 zł.
 • Opłata za pobyt obejmuje wyłącznie le­cze­nie spe­cyficzne dla od­dzia­łu, do któ­re­go pa­cjent zo­stał przy­ję­ty.     Nie obej­mu­je na­to­miast le­cze­nia cho­rób współ­to­wa­rzy­szą­cych i wysokospecjalistycznych badań (np. opłaty       za tomografię komputerową, rezonans, konsultacje zewnętrzne innych specjalistów, dodatkowych badan laboratoryjnych jak np. HCV, HIV).
 • Dla szczególnie wymagających pacjentów istnieje możliwość wykupienia indywidualnej opieki pielęgniarskiej w kwocie 500 zł za 12 godzin, po wcześniejszym uzgodnieniu. Opłata ta jest konieczna dla pacjentów leżących, wymagających ciągłej opieki i dozoru- decyzję podejmuje lekarz.
 • Chory który swoim zachowaniem uniemożliwia pobyt innej osoby (np. głośne zachowanie, rzucanie przedmiotami, załatwianie potrzeb fizjologicznych w pokoju) zobowiązany jest do zapłaty za cały pokój.
 • W przy­pad­ku wy­pi­su na wła­sne żą­da­nie-zwrot po przeliczeniu pobytu, opłaty za przyjęcie, każdą rozpoczętą dobę, wypis oraz wystawienie KW (wg. cennika)
 • Pobyt chorego liczony jest w pełnych dobach (po 24 godz.). Ostatni dzień pobytu musi zakończyć się najpóźniej do godziny 16.00 (dotyczy to tylko chorych przyjętych po godzinie 16.00).
 • Osoba to­wa­rzy­szą­ca pragnąca być z cho­rym po­no­si opła­tę równą po­ło­wie kosz­tów cho­re­go (w miarę wol­nych miejsc).
 • Za zajęcie drugiego łóżka opłata jak za pokój 1 os.
 • Udzielona choremu przepustka jest czasem pobytu w klinice.
 • W przypadku wypisu dyscyplinarnego brak możliwości zwrotów kosztów pobytu.
 • Nie udzielamy telefonicznie żadnych informacji o pobycie i stanie zdrowia pacjentów objętych nasza opieką. Do takich informacji w gabinecie lekarskim ma wyłącznie prawo osoba wskazana przez chorego.
 • Za szkody powstałe w Klinice z winy pacjenta odpowiada pacjent -poprzez zapłatę kary umownej.
 • Pacjenci proszeni są o pozostawienie depozytu przy przyjęciu w celu pokrycia  opłat za dodatkowe usługi.
 • Zalecamy minimalny czas leczenia 28 dni.

Długość pobytu1 doba
Cena za osobę w po­ko­ju 2-os. (łazienka wspólna dla 2 pokoi)1200zł
Cena za osobę w po­ko­ju 2-os. z ła­zien­ką1500 zł

Dodatkowe opłaty:

  • Przy­ję­cie do Szpi­ta­la: 500 zł
  • Wypis: 200 zł

CENY standardowe:

Pierwsza doba leczenia: 1200 zł ( łazienka wspólna dla 2 pok.) lub 1500 (pokój z łazienką)

 • Przy­ję­cie do Szpi­ta­la: 500 zł
 • Wypis: 200 zł
       Kolejne dni: (każda rozpoczęta doba)
       -750 zł w pokoju 2-os (łazienka wspólna dla 2 pokoi)
       – 850 zł w pokoju 2 os. z łazienką

Dodatkowe usługi

UsługaCena
Opła­ta za grupę te­ra­peu­tycz­ną1500 zł
Po­rad­a psy­cho­lo­gicz­na 250 zł
Wizyta psychiatryczna500 zł
Porada terapeutyczna180 zł
Porada terapeutyczna w pakiecie (10 spotkań)1600 zł
Dodatkowe badania laboratoryjne i diagnostyczne- tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny Według cennika podwykonawcy.
Dodatkowy posiłek   20 zł
Dodatkowa opłata za przyjęcie w godz. 22.00-08.00200 zł
Dodatkowa opłata za wykonanie testu SARS-CoV-2 Antigen Rapid (przy przyjęciu lub podczas pobytu)- czas oczekiwania do 30 min.80 zł
Opłata za wykonanie testu PCR w kierunku Covid-19400 zł
Opłata za wystawienie nowej faktury, zwrot pieniędzy lub wypisanie KW100 zł
Dodatkowa opłata  za wykonanie testu na obecność narkotyków w moczu90 zł
Dodatkowa opłata za wykonanie testu na obecność dopalaczy w moczu90 zł
Kaucja300 zł

 

Cennik nie jest ofertą handlową i ceny mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

REZERWACJA!!!

Rezerwacja niegwarantowana. Nie dot. rezerwacji, na poczet których wpłacono zadatek lub zostały w całości opłacone. Status rezerwacji ulegnie zmianie na gwarantowany po dokonaniu wpłaty zadatku w terminie do 2 dni. Anulacja powinna zawierać formę pisemną.

W przypadku rezygnacji z pobytu:

*Złożonej najpóźniej na 30 dni przed datą rozpoczęcia pobytu anulacja jest bezpłatna.

Klinika jest zobowiązana w terminie 21 dni do zwrotu pełnej kwoty zadatku.

*Złożonej w terminie krótszym niż 30 dni przed rozpoczęciem pobytu, nie przysługuje 50%.

Po upływie 10 dni przed rozpoczęciem pobytu nie ma możliwości wprowadzenia jakichkolwiek modyfikacji do złożonej rezerwacji.

Do 10 dni przed rozpoczęciem pobytu możliwa jest zmiana terminu pobytu (w zależności od dostępności pokoi)            z uwzględnieniem faktu, iż cena w nowym wybranym terminie może być różna od pierwotnej.

Jeśli potrzebujesz skutecznej pomocy z zakresu leczenia uzależnień lub opieki psychiatrycznej

Hospitalizacja jest czynnikiem zwiększonego ryzyka zakażenia wirusem Covid-19.

W uzasadnionych przypadkach lekarz może zlecić wykonanie badania PCR przed przyjęciem oraz izolację od 7-14 dni w pokoju   1 os.- koszt testu ponosi pacjent.

Po okresie izolacji u pacjentów wykonuje się test PCR- koszt testu ponosi pacjent. 

BEZPŁATNY PROGRAM LECZENIA ALKOHOLIZMU

Czy chciałbyś/chciałabyś wziąć udział w badaniu dotyczącym leczenia uzależnienia od alkoholu? 

Lek, który będzie podawany jest stosowany od prawie 30 lat, teraz będzie badany jako zmniejszający chęć picia alkoholu, ale tym razem w dawkach 30-50 krotnie mniejszych.

Lek nie jest nowy, ale NOWE jest wskazanie.

Warunkiem wzięcia udziału w badaniu będzie przeprowadzenie badań, w tym genetycznego w kierunku poszukiwania pewnych genów transportera serotoninowego i TYLKO chorzy z tym genem będą mogli wejść do badania.

Klinika Psychiatryczna ’Inventiva’  poszukuje uczestników badania klinicznego leku związanego z leczeniem uzależnienia od alkoholu. Celem badania jest ustalenie, czy terapia lekowa może zapewnić dalszą pomoc w leczeniu tego stanu.

Do badania będą rekrutowane osoby uzależnione od alkoholu, które w ciągu ostatnich 4 tygodni prawie codziennie spożywały duże ilości alkoholu.

Osoby chętne do udziału w badaniu muszą posiadać określony genotyp neuroprzekaźnika serotoniny, który zostanie zbadany podczas pierwszej wizyty. Połowa osób biorących udział w badaniu otrzyma aktywny badany lek, a druga połowa będzie w grupie kontrolnej otrzymującej placebo, które nie zawiera substancji czynnej leku.

Możesz kwalifikować się do udziału w badaniu, jeśli: 

 • Masz ukończone 18 lat
 • Jesteś uzależniony/uzależniona od alkoholu
 • Spożywasz alkohol prawie codziennie i w dużych ilościach
 • Chcesz zredukować liczbę okazji, które skłaniają cię do spożycia alkoholu i/lub liczbę jednostek alkoholu, które spożywasz
 • Nie zażywasz narkotyków ani silnych środków przeciwbólowych, nie cierpisz na zapalenie wątroby, zaburzenia czynności wątroby lub nerek oraz nie cierpisz na ciężką depresję

Badanie obejmie 9 wizyt w ośrodku badawczym i 6 rozmów telefonicznych w ciągu około 6 miesięcy. Twój ogólny stan zdrowia zostanie zbadany za pomocą testów laboratoryjnych i EKG.

Udział w wizytach i badany lek są bezpłatne. Ośrodek badawczy znajduje się w Tuszynie k/Łodzi, ul. Polna 16/20.

Uzasadnione koszty podróży zostaną zwrócone.

Dodatkowe informacje uzyskasz kontaktując się z:

Główny badacz: Jarosław Strzelec, tel. 602 305 132

Współbadacz : dr Mirosław Wanago, tel. 42 614 2623