Cennik

Klinika Inventiva – Prywatna Klinika Psychiatryczna

Specjalizujemy się w leczeniu uzależnień alkoholowych, narkotykowych, lekowych oraz zapewniamy szeroką opiekę psychiatryczną osobom chorującym na depresję, nerwicę oraz schizofrenię.

Ważne informacje:

 • W przypadku zachowania pacjenta, które – w opinii lekarza dyżurnego – jest problematyczne  i uniemożliwia położenie go z innym, chory zobowiązany jest ponieść opłatę za pokój 1-osobowy.
 • Istnieje możliwość wykupienia dodatkowego pokoju 1-osobowego: dopłata 50 % podstawowej ceny pokoju (w miarę dostępności).

Detoks alkoholowy: 3-dniowy- a płacisz tylko za pierwszą dobę, pozostałe gratis !

Długość pobytu3 dni
Cena za osobę w po­ko­ju 2-os. (łazienka wspólna dla 2 pokoi)2500 zł
Cena za osobę w po­ko­ju 2-os. z ła­zien­ką3000 zł
Cena ko­lej­nej rozpoczętej doby w pokoju 2-os. (łazienka wspólna dla 2 pokoi) 800 zł
Cena ko­lej­nej rozpoczętej doby w pokoju 2-os. z łazienką900zł
Dodatkowa opłata za przyjęcie w godz. 20.00-09.00300 zł
 • 2500 zł (1100 zł za rozpoczęcie przyjęcia +1200 zł za pierwszą rozpoczętą dobę+ 200 zł wypis)
 • 3000 zł (1100 zł za rozpoczęcie przyjęcia +1700 zł za pierwszą rozpoczętą dobę + 200 zł wypis)

* Opła­ta za­wie­ra:

 • nie­zbęd­ne leki i ba­da­nia la­bo­ra­to­ryj­ne
 • 6 po­dwój­nych kro­pló­wek (każda do­dat­ko­wa kro­plów­ka za do­pła­tą 100 zł)
 • do 6 amp. Relanium na dobę (każda kolejna amp.  za dopłatą 50 zł)
 • 15 minutowa roz­mo­wa informacyjno-edukacyjna dotycząca dalszego leczenia – wy­łącz­nie dla pa­cjen­ta przy­ję­te­go po raz pierw­szy

Zaleca się detoks alkoholowy: 5-dniowy-  a płacisz za niecałe 3 doby, pozostałe gratis !

Długość pobytu5 dni
Cena za osobę w po­ko­ju 2-os. (łazienka wspólna dla 2 pokoi)3800 zł
Cena za osobę w po­ko­ju 2-os. z ła­zien­ką4300 zł
Cena ko­lej­nej rozpoczętej doby w pokoju 2-os. (łazienka wspólna dla 2 pokoi) 800 zł
Cena ko­lej­nej rozpoczętej doby w pokoju 2-os. z łazienką900zł
Dodatkowa opłata za przyjęcie w godz. 20.00-09.00300 zł
 • 3800 zł (1100 zł za rozpoczęcie przyjęcia +1200 zł za pierwszą rozpoczętą dobę + 1000 zł za każdą kolejną rozpoczętą dobę + 200 zł wypis)
 • 4300 zł (1100 zł za rozpoczęcie przyjęcia +1700 zł  za pierwszą rozpoczętą dobę +1300 zł za każdą kolejną rozpoczętą dobę + 200 zł wypis)

* Opła­ta za­wie­ra:

 • nie­zbęd­ne leki i ba­da­nia la­bo­ra­to­ryj­ne
 • 10 po­dwój­nych kro­pló­wek (każda do­dat­ko­wa kro­plów­ka za do­pła­tą 100 zł)
 • do 6 amp. Relanium na dobę (każda kolejna amp.  za dopłatą 50 zł)
 • 15 minutowa roz­mo­wa informacyjno-edukacyjna dotycząca dalszego leczenia – wy­łącz­nie dla pa­cjen­ta przy­ję­te­go po raz pierw­szy

UWAGI

 • Opłaty za pobyt dotyczą tylko pacjentów samodzielnych (pacjent chodzący,  niewymagający dozoru, karmienia i pampersowania). Pacjent który ma problemy  z samodzielnym poruszaniem się,  jest  leżący lub wymaga  zastosowania pasów bezpieczeństwa zobowiązany jest do dopłaty  za każdą dobę 300 zł.
 • Opłata­  za pobyt obej­muje wyłącznie le­cze­nie spe­cyficz­ne dla od­dzia­łu, do któ­re­go pa­cjent zo­stał przy­ję­ty.      Nie obej­mu­je na­to­miast le­cze­nia cho­rób współ­to­wa­rzy­szą­cych i wysokospecjalistycznych badań (np. opłaty  za tomografię komputerową, rezonans, konsultacje zewnętrzne innych specjalistów, dodatkowych badań laboratoryjnych jak np. HCV, HIV).
 • Dla szczególnie  wymagających pacjentów istnieje możliwość wykupienia indywidualnej opieki pielęgniarskiej         w kwocie 500 zł za 12 godzin, po wcześniejszym uzgodnieniu. Opłata ta jest konieczna dla pacjentów leżących, wymagających ciągłej opieki i dozoru- decyzję podejmuje lekarz.
 • Chory który swoim zachowaniem uniemożliwia pobyt innej osoby (np. głośne zachowanie, rzucanie przedmiotami, załatwianie potrzeb fizjologicznych w pokoju) zobowiązany jest do zapłaty za  cały pokój.
 • W przy­pad­ku wy­pi­su na wła­sne żą­da­nie- zwrot po przeliczeniu pobytu, opłaty za przyjęcie, każdą rozpoczętą dobę, wypis oraz wystawienie KW (wg. cennika).
 • Pobyt chorego liczony jest w pełnych dobach (po 24 godz.). Ostatni dzień pobytu musi zakończyć się najpóźniej do godziny 16.00 (dotyczy to tylko chorych przyjętych po godzinie 16.00).
 • Opłata za pokój 1 os wynosi od 50 % do 100 % w  zależności od stanu obłożenia. 
 • Opłata za ponowne założenie wenflonu po samowolnym usunięciu 50 zł.
 • Za zajecie drugiego łóżka opłata od 50 % do 100 % w zależności od stanu obłożenia. 
 • W przypadku wypisu dyscyplinarnego brak możliwości zwrotów kosztów pobytu.
 • Nie udzielamy telefonicznie żadnych informacji o pobycie i stanie zdrowia pacjentów objętych nasza opieką.        Do takich informacji w gabinecie lekarskim ma wyłącznie prawo osoba wskazana przez chorego.
 • Za szkody powstałe w Klinice z winy pacjenta odpowiada pacjent poprzez zapłatę kary umownej.
 • Pacjenci proszeni są o pozostawienie depozytu przy przyjęciu w celu pokrycia  opłat za dodatkowe usługi.

Nie przyjmujemy pacjentów  wulgarnych i niewspółpracujących!!!

Długość pobytu1 doba
Cena za osobę w po­ko­ju 2-os. (łazienka wspólna dla 2 pokoi)1400 zł
Cena za osobę w po­ko­ju 2-os. z ła­zien­ką1900 zł
Cena ko­lej­nej rozpoczętej doby w pokoju 2-os. (łazienka wspólna dla 2 pokoi)1000 zł
Cena ko­lej­nej rozpoczętej doby w pokoju 2-os. z łazienką1300 zł

Dodatkowe opłaty:

 • Za rozpoczęcie przyjęcia: 1100 zł
 • Wypis: 200zł

Detoks narkotykowy: minimum 5 dni- codziennie 2 podwójne kroplówki i leki.

(odtrucie ponarkotykowe dotyczy nie tylko opiatów, ale także substancji opioidowych, syntetycznej marihuany i niektórych z silnych dopalaczy oraz silnych stymulatorów np. Ecstazy) i pacjentów bardzo pobudzonych po innych środkach.

Pierwsza rozpoczęta doba- 1500 zł w pokoju 2-os. (łazienka wspólna dla 2 pokoi), – 1800 zł w pokoju 2-os. z łazienką

Kolejne rozpoczęte doby- 900 zł w pokoju 2-os. (łazienka wspólna dla 2 pokoi),  – 1100 w pokoju 2-os. z łazienką

 • Za rozpoczęcie przyjęcia: 1200 zł
 • Wypis: 200 zł

Nie przyjmujemy pacjentów  wulgarnych i niewspółpracujących!!!

Detoks od substancji psychoaktywnych i psychotropowych:

5- dniowy pobyt- płacisz tylko za  pierwsze  3 doby, pozostałe gratis!

Części gratisowej nie można wykorzystać w innym czasie w częściach tylko w pakiecie 5 kolejnych dni.

Długość pobytu5 dni
Cena za osobę w po­ko­ju 2-os. (łazienka wspólna dla 2 pokoi)4700 zł
Cena za osobę w po­ko­ju 2-os. z ła­zien­ką5400 zł
Cena ko­lej­nej rozpoczętej doby w pokoju 2-os. (łazienka wspólna dla 2 pokoi)  1000 zł
Cena ko­lej­nej rozpoczętej doby  w pokoju 2-os. z  łazienką­  1300 zł
Dodatkowa opłata za przyjęcie w godz. 20.00-09.00300 zł
 • 4700 zł  (1200 zł za rozpoczęcie przyjęcia+1500 zł za pierwszą rozpoczętą dobę + 1000 zł za każdą kolejną rozpoczętą dobę+ 200 zł wypis)
 • 5400 zł  (1200 zł za rozpoczęcie przyjęcia+1800 zł za pierwszą rozpoczętą dobę + 1300 zł za każdą kolejną rozpoczętą dobę+ 200 zł wypis)

* Opła­ta za­wie­ra:

 • niezbędne leki i badania laboratoryjne
 • 14 po­dwój­nych kro­pló­wek (każda do­dat­ko­wa kro­plów­ka za do­pła­tą 100 zł)
 • 15 minutowa roz­mo­wa informacyjno-edukacyjna dotycząca dalszego leczenia – wy­łącz­nie dla pa­cjen­ta przy­ję­te­go po raz pierw­szy

UWAGI

 • Opłaty za pobyt dotyczą tylko pacjentów samodzielnych (pacjent chodzący, niewymagający dozoru, karmienia i pampersowania). Pacjent który ma problemy z samodzielnym poruszaniem się, jest leżący lub wymaga zastosowania pasów bezpieczeństwa zobowiązany jest do dopłaty za każdą dobę 300 zł.
 • Opłata za pobyt obej­mu­je wyłącznie le­cze­nie spe­cyfic­­zne dla od­dzia­łu, do któ­re­go pa­cjent zo­stał przy­ję­ty.            Nie obej­mu­je na­to­miast le­cze­nia cho­rób współ­to­wa­rzy­szą­cych i wysoko specjalistycznych badań (np. opłaty          za tomografię komputerową, rezonans, konsultacje zewnętrzne innych specjalistów, dodatkowych badań laboratoryjnych jak np. HCV, HIV).
 • Dla szczególnie wymagających pacjentów istnieje możliwość wykupienia indywidualnej opieki pielęgniarskiej        w kwocie 500 zł za 12 godzin, po wcześniejszym uzgodnieniu. Opłata ta jest konieczna dla pacjentów leżących, wymagających ciągłej opieki i dozoru- decyzję podejmuje lekarz.
 • Chory który swoim zachowaniem uniemożliwia pobyt innej osoby (np. głośne zachowanie, rzucanie przedmiotami, załatwianie potrzeb fizjologicznych w pokoju) zobowiązany jest do zapłaty za cały pokój.
 • W przy­pad­ku wy­pi­su na wła­sne żą­da­nie- zwrot po przeliczeniu pobytu, opłaty za przyjęcie, każdą rozpoczętą dobę, wypis oraz wystawienie KW (wg. cennika).
 • Pobyt chorego liczony jest w pełnych dobach (po 24 godz.). Ostatni dzień pobytu musi zakończyć się najpóźniej do godziny 16.00 (dotyczy to tylko chorych przyjętych po godzinie 16.00).
 • Za zajecie drugiego łóżka opłata od 50 % do 100 % w zależności od stanu obłożenia. 
 • Opłata za ponowne założenie wenflonu po samowolnym usunięciu 50zł.
 • Opłata za pokój 1 os wynosi od 50 % do 100 % w  zależności od stanu obłożenia. 
 • W przypadku wypisu dyscyplinarnego brak możliwości zwrotów kosztów pobytu.
 • Nie udzielamy telefonicznie żadnych informacji o pobycie i stanie zdrowia pacjentów objętych nasza opieką. Do takich informacji w gabinecie lekarskim ma wyłącznie prawo osoba wskazana przez chorego.
 • Za szkody powstałe w Klinice z winy pacjenta odpowiada pacjent – poprzez zapłatę kary umownej.
 • Pacjenci proszeni są o pozostawienie depozytu przy przyjęciu w celu pokrycia  opłat za dodatkowe usługi.

Nie przyjmujemy pacjentów  wulgarnych i niewspółpracujących!!!

Długość pobytu1 doba
Cena za osobę w po­ko­ju 2-os. (łazienka wspólna dla 2 pokoi)1600 zł
Cena za osobę w po­ko­ju 2-os. z ła­zien­ką2000 zł
Cena ko­lej­nej rozpoczętej doby w pokoju 2-os. (łazienka wspólna dla 2 pokoi)1000 zł
Cena ko­lej­nej rozpoczętej doby  w pokoju 2-os. z  łazienką­1300 zł

Dodatkowe opłaty:

 • Za rozpoczęcie przyjęcia: 1200 zł
 • Wypis: 200 zł

Leczenie psychiatryczne

Pierwszy okres pobytu 28 dni:  płacisz tylko za pierwsze 10-11  dni, pozostałe gratis !

Części gratisowej nie można wykorzystywać w innym czasie w częściach tylko w pakiecie 28 kolejnych dni.

Długość pobytu28 dni
Cena za osobę w po­ko­ju 2-os. (łazienka wspólna dla 2 pokoi)12900 zł
Cena za osobę w po­ko­ju 2-os. z ła­zien­ką13900 zł
Cena ko­lej­nej rozpoczętej doby w pokoju 2-os (łazienka wspólna dla 2 pokoi)  800 zł
Cena ko­lej­nej rozpoczętej doby w pokoju 2-os z łazienką  900 zł
Dodatkowa opłata za przyjęcie w godz. 20.00-09.00300 zł

Opłata zawiera:

 • niezbędne leki i badania laboratoryjne
 • tygodniowo 3 godziny psychoterapii  indywidualnej, 2x w tygodniu spotkania grupowe

UWAGI

 •  Opłaty za pobyt dotyczą tylko pacjentów samodzielnych (pacjent chodzący, niewymagający dozoru, karmienia       i pampersowania). Pacjent który ma problemy z samodzielnym poruszaniem się, jest leżący lub wymaga zastosowania pasów bezpieczeństwa zobowiązany jest do dopłaty za każdą dobę 300 zł.
 • Opłata za pobyt obejmuje wyłącznie le­cze­nie spe­cyficzne dla od­dzia­łu, do któ­re­go pa­cjent zo­stał przy­ję­ty.             Nie obej­mu­je na­to­miast le­cze­nia cho­rób współ­to­wa­rzy­szą­cych i wysokospecjalistycznych badań (np. opłaty           za tomografię komputerową, rezonans, konsultacje zewnętrzne innych specjalistów, dodatkowych badań laboratoryjnych jak np. HCV, HIV).
 • Dla szczególnie wymagających pacjentów istnieje możliwość wykupienia indywidualnej opieki pielęgniarskiej        w kwocie 500 zł za 12 godzin, po wcześniejszym uzgodnieniu. Opłata ta jest konieczna dla pacjentów leżących, wymagających ciągłej opieki i dozoru- decyzję podejmuje lekarz.
 • Chory który swoim zachowaniem uniemożliwia pobyt innej osoby (np. głośne zachowanie, rzucanie przedmiotami, załatwianie potrzeb fizjologicznych w pokoju) zobowiązany jest do zapłaty za cały pokój.
 • W przy­pad­ku wy­pi­su na wła­sne żą­da­nie- zwrot po przeliczeniu pobytu, opłaty za przyjęcie, każdą rozpoczętą dobę, wypis oraz wystawienie KW (wg cennika)
 • Pobyt chorego liczony jest w pełnych dobach (po 24 godz.). Ostatni dzień pobytu musi zakończyć się najpóźniej do godziny 16.00 (dotyczy to tylko chorych przyjętych po godzinie 16.00).
 • Opłata za pokój 1 os wynosi od 50 % do 100 % w  zależności od stanu obłożenia. 
 • Opłata za ponowne założenie wenflonu po samowolnym usunięciu 50zł.
 • Za zajecie drugiego łóżka opłata od 50 % do 100 % w zależności od stanu obłożenia. 
 • Udzielona choremu przepustka jest czasem pobytu w klinice.
 • W przypadku wypisu dyscyplinarnego brak możliwości zwrotów kosztów pobytu.
 • Nie udzielamy telefonicznie żadnych informacji o pobycie i stanie zdrowia pacjentów objętych nasza opieką.        Do takich informacji w gabinecie lekarskim ma wyłącznie prawo osoba wskazana przez chorego.
 • Za szkody powstałe w Klinice z winy pacjenta odpowiada pacjent -poprzez zapłatę kary umownej.
 • Pacjenci proszeni są o pozostawienie depozytu przy przyjęciu w celu pokrycia  opłat za dodatkowe usługi.
 • Zalecamy minimalny czas leczenia 28 dni.

 

Długość pobytu1 doba
Cena za osobę w po­ko­ju 2-os. (łazienka wspólna dla 2 pokoi)1400 zł
Cena za osobę w po­ko­ju 2-os. z ła­zien­ką1900 zł
Cena ko­lej­nej rozpoczętej doby w pokoju 2-os. (łazienka wspólna dla 2 pokoi)1000 zł
Cena ko­lej­nej rozpoczętej doby  w pokoju 2-os. z  łazienką­1300 zł

Dodatkowe opłaty:

 • Za rozpoczęcie przyjęcia: 1100 zł
 • Wypis: 200 zł

CENY standardowe:

Pierwsza rozpoczęta doba leczenia: 1400 zł (łazienka wspólna dla 2 pok.) lub 1900 zł (pokój z łazienką) dodatkowo opłata za

 • Za rozpoczecie przyjęcia:  1100 zł
 • Wypis 200 zł
        Kolejne dni: (każda rozpoczęta doba)
       – 1000 zł w pokoju 2-os. (łazienka wspólna dla 2 pokoi)
       – 1300 zł w pokoju 2-os. z łazienką
 

Leczenie uzależnień

Pierwszy okres pobytu 28 dni:  płacisz tylko za pierwsze 10-11  dni, pozostałe gratis !

Części gratisowej nie można wykorzystywać w innym czasie w częściach tylko w pakiecie 28 kolejnych dni.

Długość pobytu28 dni
Cena za osobę w po­ko­ju 2-os. (łazienka wspólna dla 2 pokoi)12900 zł
Cena za osobę w po­ko­ju 2-os. z ła­zien­ką13900 zł
Cena ko­lej­nej rozpoczętej doby w pokoju 2-os. (łazienka wspólna dla 2 pokoi)800 zł
Cena ko­lej­nej rozpoczętej doby w pokoju 2-os. z łazienką  900 zł
Dodatkowa opłata za przyjęcie w godz. 20.00-09.00300 zł

Opłata zawiera:

•  niezbędne leki i badania laboratoryjne

•  tygodniowo 3 godziny psychoterapii indywidualnej, 2x w tygodniu spotkania grupowe

UWAGI

 • Opłaty za pobyt dotyczą tylko pacjentów samodzielnych (pacjent chodzący, niewymagający dozoru, karmienia       i pampersowania). Pacjent który ma problemy z samodzielnym poruszaniem się, jest leżący lub wymaga zastosowania pasów bezpieczeństwa zobowiązany jest do dopłaty za każdą dobę 300 zł.
 • Opłata za pobyt obejmuje wyłącznie le­cze­nie spe­cyficzne dla od­dzia­łu, do któ­re­go pa­cjent zo­stał przy­ję­ty.            Nie obej­mu­je na­to­miast le­cze­nia cho­rób współ­to­wa­rzy­szą­cych i wysokospecjalistycznych badań (np. opłaty        za tomografię komputerową, rezonans, konsultacje zewnętrzne innych specjalistów, dodatkowych badan laboratoryjnych jak np. HCV, HIV).
 • Dla szczególnie wymagających pacjentów istnieje możliwość wykupienia indywidualnej opieki pielęgniarskiej w kwocie 500 zł za 12 godzin, po wcześniejszym uzgodnieniu. Opłata ta jest konieczna dla pacjentów leżących, wymagających ciągłej opieki i dozoru- decyzję podejmuje lekarz.
 • Chory który swoim zachowaniem uniemożliwia pobyt innej osoby (np. głośne zachowanie, rzucanie przedmiotami, załatwianie potrzeb fizjologicznych w pokoju) zobowiązany jest do zapłaty za cały pokój.
 • W przy­pad­ku wy­pi­su na wła­sne żą­da­nie-zwrot po przeliczeniu pobytu, opłaty za przyjęcie, każdą rozpoczętą dobę, wypis oraz wystawienie KW (wg. cennika)
 • Pobyt chorego liczony jest w pełnych dobach (po 24 godz.). Ostatni dzień pobytu musi zakończyć się najpóźniej do godziny 16.00 (dotyczy to tylko chorych przyjętych po godzinie 16.00).
 • Opłata za pokój 1 os wynosi od 50 % do 100 % w  zależności od stanu obłożenia. 
 • Opłata za ponowne założenie wenflonu po samowolnym usunięciu 50zł.
 • Za zajecie drugiego łóżka opłata od 50 % do 100 % w zależności od stanu obłożenia. 
 • Udzielona choremu przepustka jest czasem pobytu w klinice.
 • W przypadku wypisu dyscyplinarnego brak możliwości zwrotów kosztów pobytu.
 • Nie udzielamy telefonicznie żadnych informacji o pobycie i stanie zdrowia pacjentów objętych nasza opieką.          Do takich informacji w gabinecie lekarskim ma wyłącznie prawo osoba wskazana przez chorego.
 • Za szkody powstałe w Klinice z winy pacjenta odpowiada pacjent -poprzez zapłatę kary umownej.
 • Pacjenci proszeni są o pozostawienie depozytu przy przyjęciu w celu pokrycia  opłat za dodatkowe usługi.
 • Zalecamy minimalny czas leczenia 28 dni.

Długość pobytu1 doba
Cena za osobę w po­ko­ju 2-os. (łazienka wspólna dla 2 pokoi)1400zł
Cena za osobę w po­ko­ju 2-os. z ła­zien­ką1900 zł

Dodatkowe opłaty:

  • Za rozpoczęcie przyjęcia: 1100 zł
  • Wypis: 200 zł

CENY standardowe:

Pierwsza rozpoczęta doba leczenia: 1400 zł ( łazienka wspólna dla 2 pok.) lub 1900 zł (pokój z łazienką)

 • Za rozpoczęcie przyjęcia: 1100 zł
 • Wypis: 200 zł
   Kolejne dni: (każda rozpoczęta doba)
    – 1000 zł w pokoju 2-os (łazienka wspólna dla 2 pokoi)
    – 1300 zł w pokoju 2 os. z łazienką
 

Dodatkowe usługi

UsługaCena
Opła­ta za grupę te­ra­peu­tycz­ną———-
Po­rad­a psy­cho­lo­gicz­na 250 zł
Wizyta psychiatryczna600 zł
Porada terapeutyczna250 zł
Porada terapeutyczna, psychologiczna w pakiecie (10 spotkań)2000 zł
Dodatkowe badania laboratoryjne i diagnostyczne- tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny Według cennika podwykonawcy.
Przygotowanie zespołu badawczego do badania klinicznego   8000 zł
Archiwizacja dokumentów po badaniu klinicznym 8000 zł
Opłata za wystawienie nowej faktury, zwrot pieniędzy lub wypisanie KW100 zł
Dodatkowa opłata  za wykonanie testu na obecność narkotyków w moczu100 zł
Dodatkowa opłata za wykonanie testu na obecność dopalaczy w moczu100 zł
Kaucja płatna gotówką-jeśli jest płatność dokonana w inny sposób (kartą, przelewem) pobierana jest opłata transakcyjna w kwocie 100 zł500 zł
Dodatkowa opłata za przyjęcie w godz. 20.00-09.00300 zł
Dodatkowy posiłek śniadanie kolacja20  zł
Dodatkowy posiłek obiad40 zł
  
  

 

Cennik nie jest ofertą handlową i ceny mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

REZERWACJA!!!

Rezerwacja niegwarantowana. Nie dot. rezerwacji, na poczet których wpłacono zadatek lub zostały w całości opłacone. Status rezerwacji ulegnie zmianie na gwarantowany po dokonaniu wpłaty zadatku w terminie do 2 dni. Anulacja powinna zawierać formę pisemną.

W przypadku rezygnacji z pobytu:

*Złożonej najpóźniej na 30 dni przed datą rozpoczęcia pobytu anulacja jest bezpłatna.

Klinika jest zobowiązana w terminie 21 dni do zwrotu pełnej kwoty zadatku.

*Złożonej w terminie krótszym niż 30 dni przed rozpoczęciem pobytu, nie przysługuje 50%.

Po upływie 10 dni przed rozpoczęciem pobytu nie ma możliwości wprowadzenia jakichkolwiek modyfikacji do złożonej rezerwacji.

Do 10 dni przed rozpoczęciem pobytu możliwa jest zmiana terminu pobytu (w zależności od dostępności pokoi)            z uwzględnieniem faktu, iż cena w nowym wybranym terminie może być różna od pierwotnej.

Jeśli potrzebujesz skutecznej pomocy z zakresu leczenia uzależnień lub opieki psychiatrycznej

 
Rezerwacja wizyt jednorazowych.
 
 
Termin wizyty jednorazowej umawiany jest po dokonaniu przedpłaty. W przypadku niestawiennictwa pacjenta na
 
zaakceptowany przez niego termin, przedpłata nie podlega zwrotowi. Z uwagi na krótkie terminy umawianych wizyt,
 
klinika nie stosuje żadnych procedur odwołania wizyty.