Cennik

Klinika Inventiva – Prywatna klinika psychiatryczna

Specjalizujemy się w leczeniu uzależnień alkoholowych, narkotykowych, lekowych oraz zapewniamy szeroką opiekę psychiatryczną osobom chorującym na depresję, nerwicę oraz schizofrenię.

 

Ważne informacje:

 • W przypadku zachowania pacjenta, które – w opinii lekarza dyżurnego – jest problematyczne  i uniemożliwia położenie go z innym, chory zobowiązany jest ponieść opłatę za pokój 1-osobowy.
 • Istnieje możliwość wykupienia dodatkowego pokoju 1-osobowego: dopłata 50 %.

Detoks alkoholowy: 3-dniowy- a płacisz tylko za pierwszą dobę !

Długość pobytu3 dni
Cena za osobę w po­ko­ju 2-os. (łazienka wspólna dla 2 pokoi)1400 zł
Cena za osobę w po­ko­ju 2-os. z ła­zien­ką1700 zł
Cena ko­lej­nej rozpoczętej doby w pokoju 2-os. (łazienka wspólna dla 2 pokoi) 450 zł
Cena ko­lej­nej rozpoczętej doby w pokoju 2-os. z łazienką 550 zł

* Opła­ta za­wie­ra:

 • nie­zbęd­ne leki i ba­da­nia la­bo­ra­to­ryj­ne
 • 6 po­dwój­nych kro­pló­wek (każda do­dat­ko­wa kro­plów­ka za do­pła­tą 100 zł)
 • 6 amp. Relanium na dobę (każda kolejna amp.  za dopłatą 50 zł)
 • 15 minutowa roz­mo­wa terapeutyczna z lekarzem – wy­łącz­nie dla pa­cjen­ta przy­ję­te­go po raz pierw­szy

UWAGI

 • Opłaty za pobyt dotyczą tylko pacjentów samodzielnych (pacjent chodzący,  niewymagający dozoru, karmienia i pampersowania). Pacjent który ma problemy         z samodzielnym poruszaniem się,  jest  leżący lub wymaga  zastosowania pasów bezpieczeństwa zobowiązany jest do dopłaty  za każdą dobę 200 zł.
 • Opłata­  za pobyt obej­muje wyłącznie le­cze­nie spe­cyficz­ne dla od­dzia­łu, do któ­re­go pa­cjent zo­stał przy­ję­ty.     Nie obej­mu­je na­to­miast le­cze­nia cho­rób współ­to­wa­rzy­szą­cych i wysokospecjalistycznych badań (np. opłaty  za tomografię komputerową, rezonans, konsultacje zewnętrzne innych specjalistów, dodatkowych badań laboratoryjnych jak np. HCV, HIV).
 • Dla szczególnie  wymagających pacjentów istnieje możliwość wykupienia indywidualnej opieki pielęgniarskiej w kwocie 500 zł za 12 godzin, po wcześniejszym uzgodnieniu. Opłata ta jest konieczna dla pacjentów leżących, wymagających ciągłej opieki i dozoru- decyzję podejmuje lekarz.
 • Chory który swoim zachowaniem uniemożliwia pobyt innej osoby (np. głośne zachowanie, rzucanie przedmiotami, załatwianie potrzeb fizjologicznych w pokoju) zobowiązany jest do zapłaty za  cały pokój.
 • W przy­pad­ku wy­pi­su na wła­sne żą­da­nie- zwrot po przeliczeniu pobytu, opłaty za przyjęcie, każdą rozpoczętą dobę, wypis oraz wystawienie KW (wg. cennika).
 • Pobyt chorego liczony jest w pełnych dobach (po 24 godz.). Ostatni dzień pobytu musi zakończyć się najpóźniej do godziny 16.00 (dotyczy to tylko chorych przyjętych po godzinie 16.00).
 • Osoba to­wa­rzy­szą­ca pragnąca być z cho­rym po­no­si opła­tę równą po­ło­wie kosz­tów cho­re­go (w miarę wol­nych miejsc).
 • Za zajecie drugiego łóżka opłata jak za pokój 1 os.
 • Opłata za ponowne założenie wenflonu po samowolnym usunięciu 50 zł.
 • W przypadku wypisu dyscyplinarnego brak możliwości zwrotów kosztów pobytu.
 • Nie udzielamy telefonicznie żadnych informacji o pobycie i stanie zdrowia pacjentów objętych nasza opieką. Do takich informacji w gabinecie lekarskim ma wyłącznie prawo osoba wskazana przez chorego.
 • Za szkody powstałe w Klinice z winy pacjenta odpowiada pacjent poprzez zapłatę kary umownej.
 • Pacjenci proszeni są o pozostawienie depozytu przy przyjęciu w celu pokrycia  opłat za dodatkowe usługi.

Długość pobytu1 doba
Cena za osobę w po­ko­ju 2-os. (łazienka wspólna dla 2 pokoi)900 zł
Cena za osobę w po­ko­ju 2-os. z ła­zien­ką1200 zł

Dodatkowe opłaty:

 • Przy­ję­cie do Szpi­ta­la: 400 zł
 • Wypis: 100zł

Detoks narkotykowy: codziennie 2 podwójne kroplówki i leki.

(odtrucie ponarkotykowe dotyczy nie tylko opiatów ale także substancji opioidowych)

Pierwsza doba- 1300 zł w pokoju 2-os. (łazienka wspólna dla 2 pokoi)

1500 zł w pokoju 2-os. z łazienką

Kolejne doby- 900 zł w pokoju 2-os. (łazienka wspólna dla 2 pokoi)

1100 w pokoju 2-os. z łazienką

 

Detoks od substancji psychoaktywnych i psychotropowych:

7- dniowy pobyt- płacisz tylko za  pierwsze  3 doby, pozostałe gratis!

Części gratisowej nie można wykorzystać w innym czasie w częściach tylko w pakiecie 7 kolejnych dni.

 

Długość pobytu7 dni
Cena za osobę w po­ko­ju 2-os. (łazienka wspólna dla 2 pokoi)2800 zł
Cena za osobę w po­ko­ju 2-os. z ła­zien­ką3700 zł
Cena ko­lej­nej rozpoczętej doby w pokoju 2-os. (łazienka wspólna dla 2 pokoi)  450 zł
Cena ko­lej­nej rozpoczętej doby  w pokoju 2-os. z  łazienką­  550 zł

* Opła­ta za­wie­ra:

 • niezbędne leki i badania laboratoryjne
 • 14 po­dwój­nych kro­pló­wek (każda do­dat­ko­wa kro­plów­ka za do­pła­tą 100 zł)
 • 15 minutowa roz­mo­wa terapeutyczna z lekarzem – wy­łącz­nie dla pa­cjen­ta przy­ję­te­go po raz pierw­szy

UWAGI

 • Opłaty za pobyt dotyczą tylko pacjentów samodzielnych (pacjent chodzący, niewymagający dozoru, karmienia i pampersowania). Pacjent który ma problemy z samodzielnym poruszaniem się, jest leżący lub wymaga zastosowania pasów bezpieczeństwa zobowiązany jest do dopłaty za każdą dobę 200 zł.
 • Opłata za pobyt obej­mu­je wyłącznie le­cze­nie spe­cyfic­­zne dla od­dzia­łu, do któ­re­go pa­cjent zo­stał przy­ję­ty.  Nie obej­mu­je na­to­miast le­cze­nia cho­rób współ­to­wa­rzy­szą­cych i wysoko specjalistycznych badań (np. opłaty      za tomografię komputerową, rezonans, konsultacje zewnętrzne innych specjalistów, dodatkowych badań laboratoryjnych jak np. HCV, HIV).
 • Dla szczególnie wymagających pacjentów istnieje możliwość wykupienia indywidualnej opieki pielęgniarskiej w kwocie 500 zł za 12 godzin, po wcześniejszym uzgodnieniu. Opłata ta jest konieczna dla pacjentów leżących, wymagających ciągłej opieki i dozoru- decyzję podejmuje lekarz.
 • Chory który swoim zachowaniem uniemożliwia pobyt innej osoby (np. głośne zachowanie, rzucanie przedmiotami, załatwianie potrzeb fizjologicznych w pokoju) zobowiązany jest do zapłaty za cały pokój.
 • W przy­pad­ku wy­pi­su na wła­sne żą­da­nie- zwrot po przeliczeniu pobytu, opłaty za przyjęcie, każdą rozpoczętą dobę, wypis oraz wystawienie KW (wg. cennika).
 • Pobyt chorego liczony jest w pełnych dobach (po 24 godz.). Ostatni dzień pobytu musi zakończyć się najpóźniej do godziny 16.00 (dotyczy to tylko chorych przyjętych po godzinie 16.00).
 • Osoba to­wa­rzy­szą­ca pragnąca być z cho­rym po­no­si opła­tę równą po­ło­wie kosz­tów cho­re­go (w miarę wol­nych miejsc).
 • Za zajęcie drugiego łóżka opłata jak za pokój 1 os.
 • Opłata za ponowne założenie wenflonu po samowolnym usunięciu 50zł.
 • W przypadku wypisu dyscyplinarnego brak możliwości zwrotów kosztów pobytu.
 • Nie udzielamy telefonicznie żadnych informacji o pobycie i stanie zdrowia pacjentów objętych nasza opieką. Do takich informacji w gabinecie lekarskim ma wyłącznie prawo osoba wskazana przez chorego.
 • Za szkody powstałe w Klinice z winy pacjenta odpowiada pacjent – poprzez zapłatę kary umownej.
 • Pacjenci proszeni są o pozostawienie depozytu przy przyjęciu w celu pokrycia  opłat za dodatkowe usługi.

Długość pobytu1 doba
Cena za osobę w po­ko­ju 2-os. (łazienka wspólna dla 2 pokoi)900 zł
Cena za osobę w po­ko­ju 2-os. z ła­zien­ką1200 zł

Dodatkowe opłaty:

 • Przy­ję­cie do Szpi­ta­la: 400 zł
 • Wypis :100 zł

Leczenie psychiatryczne

Pierwszy okres pobytu 28 dni:  płacisz tylko za pierwsze 10-11  dni, pozostałe gratis !

Części gratisowej nie można wykorzystywać w innym czasie w częściach tylko w pakiecie 28 kolejnych dni.

Długość pobytu28 dni
Cena za osobę w po­ko­ju 2-os. (łazienka wspólna dla 2 pokoi)8000 zł
Cena za osobę w po­ko­ju 2-os. z ła­zien­ką9200 zł
Cena ko­lej­nej rozpoczętej doby w pokoju 2-os (łazienka wspólna dla 2 pokoi)  450 zł
Cena ko­lej­nej rozpoczętej doby w pokoju 2-os z łazienką  550 zł

Opłata zawiera:

 • niezbędne leki i badania laboratoryjne
 • tygodniowo 5 godzin psychoterapii  indywidualnej

UWAGI

 •  Opłaty za pobyt dotyczą tylko pacjentów samodzielnych (pacjent chodzący, niewymagający dozoru, karmienia i pampersowania). Pacjent który ma problemy z samodzielnym poruszaniem się, jest leżący lub wymaga zastosowania pasów bezpieczeństwa zobowiązany jest do dopłaty za każdą dobę 200 zł.
 • Opłata za pobyt obejmuje wyłącznie le­cze­nie spe­cyficzne dla od­dzia­łu, do któ­re­go pa­cjent zo­stał przy­ję­ty.     Nie obej­mu­je na­to­miast le­cze­nia cho­rób współ­to­wa­rzy­szą­cych i wysokospecjalistycznych badań (np. opłaty      za tomografię komputerową, rezonans, konsultacje zewnętrzne innych specjalistów, dodatkowych badań laboratoryjnych jak np. HCV, HIV).
 • Dla szczególnie wymagających pacjentów istnieje możliwość wykupienia indywidualnej opieki pielęgniarskiej w kwocie 500 zł za 12 godzin, po wcześniejszym uzgodnieniu. Opłata ta jest konieczna dla pacjentów leżących, wymagających ciągłej opieki i dozoru- decyzję podejmuje lekarz.
 • Chory który swoim zachowaniem uniemożliwia pobyt innej osoby (np. głośne zachowanie, rzucanie przedmiotami, załatwianie potrzeb fizjologicznych w pokoju) zobowiązany jest do zapłaty za cały pokój.
 • W przy­pad­ku wy­pi­su na wła­sne żą­da­nie- zwrot po przeliczeniu pobytu, opłaty za przyjęcie, każdą rozpoczętą dobę, wypis oraz wystawienie KW (wg cennika)
 • Pobyt chorego liczony jest w pełnych dobach (po 24 godz.). Ostatni dzień pobytu musi zakończyć się najpóźniej do godziny 16.00 (dotyczy to tylko chorych przyjętych po godzinie 16.00).
 • Osoba to­wa­rzy­szą­ca pragnąca być z cho­rym po­no­si opła­tę równą po­ło­wie kosz­tów cho­re­go (w miarę wol­nych miejsc).
 • Za zajęcie drugiego łóżka opłata jak za pokój 1 os.
 • Udzielona choremu przepustka jest czasem pobytu w klinice.
 • W przypadku wypisu dyscyplinarnego brak możliwości zwrotów kosztów pobytu.
 • Nie udzielamy telefonicznie żadnych informacji o pobycie i stanie zdrowia pacjentów objętych nasza opieką. Do takich informacji w gabinecie lekarskim ma wyłącznie prawo osoba wskazana przez chorego.
 • Za szkody powstałe w Klinice z winy pacjenta odpowiada pacjent -poprzez zapłatę kary umownej.
 • Pacjenci proszeni są o pozostawienie depozytu przy przyjęciu w celu pokrycia  opłat za dodatkowe usługi.
 • Zalecamy minimalny czas leczenia 28 dni.

Długość pobytu1 doba
Cena za osobę w po­ko­ju 2-os. (łazienka wspólna dla 2 pokoi)1200 zł
Cena za osobę w po­ko­ju 2-os. z ła­zien­ką1500 zł

Dodatkowe opłaty:

 • Przy­ję­cie do Szpi­ta­la: 400 zł
 • Wypis: 200 zł

CENY standardowe:

Pierwsza doba leczenia: 1200 zł (łazienka wspólna dla 2 pok.) lub 1500 zł (pokój z łazienką) dodatkowo opłata za

 • Przyjęcie do Szpitala 400 zł
 • Wypis 200 zł
        Kolejne dni: (każda rozpoczęta doba)
       – 750 zł w pokoju 2-os. (łazienka wspólna dla 2 pokoi)
       – 850 zł w pokoju 2-os. z łazienką

Leczenie uzależnień

Pierwszy okres pobytu 28 dni:  płacisz tylko za pierwsze 10-11  dni, pozostałe gratis !

Części gratisowej nie można wykorzystywać w innym czasie w częściach tylko w pakiecie 28 kolejnych dni.

Długość pobytu28 dni
Cena za osobę w po­ko­ju 2-os. (łazienka wspólna dla 2 pokoi)8000 zł
Cena za osobę w po­ko­ju 2-os. z ła­zien­ką9200 zł
Cena ko­lej­nej rozpoczętej doby w pokoju 2-os. (łazienka wspólna dla 2 pokoi)450 zł
Cena ko­lej­nej rozpoczętej doby w pokoju 2-os. z łazienką  550 zł

Opłata zawiera:

•  niezbędne leki i badania laboratoryjne

•  tygodniowo 5  godzin psychoterapii indywidualnej

UWAGI

 • Opłaty za pobyt dotyczą tylko pacjentów samodzielnych (pacjent chodzący, niewymagający dozoru, karmienia i pampersowania). Pacjent który ma problemy z samodzielnym poruszaniem się, jest leżący lub wymaga zastosowania pasów bezpieczeństwa zobowiązany jest do dopłaty za każdą dobę 200 zł.
 • Opłata za pobyt obejmuje wyłącznie le­cze­nie spe­cyficzne dla od­dzia­łu, do któ­re­go pa­cjent zo­stał przy­ję­ty.     Nie obej­mu­je na­to­miast le­cze­nia cho­rób współ­to­wa­rzy­szą­cych i wysokospecjalistycznych badań (np. opłaty       za tomografię komputerową, rezonans, konsultacje zewnętrzne innych specjalistów, dodatkowych badan laboratoryjnych jak np. HCV, HIV).
 • Dla szczególnie wymagających pacjentów istnieje możliwość wykupienia indywidualnej opieki pielęgniarskiej w kwocie 500 zł za 12 godzin, po wcześniejszym uzgodnieniu. Opłata ta jest konieczna dla pacjentów leżących, wymagających ciągłej opieki i dozoru- decyzję podejmuje lekarz.
 • Chory który swoim zachowaniem uniemożliwia pobyt innej osoby (np. głośne zachowanie, rzucanie przedmiotami, załatwianie potrzeb fizjologicznych w pokoju) zobowiązany jest do zapłaty za cały pokój.
 • W przy­pad­ku wy­pi­su na wła­sne żą­da­nie-zwrot po przeliczeniu pobytu, opłaty za przyjęcie, każdą rozpoczętą dobę, wypis oraz wystawienie KW (wg. cennika)
 • Pobyt chorego liczony jest w pełnych dobach (po 24 godz.). Ostatni dzień pobytu musi zakończyć się najpóźniej do godziny 16.00 (dotyczy to tylko chorych przyjętych po godzinie 16.00).
 • Osoba to­wa­rzy­szą­ca pragnąca być z cho­rym po­no­si opła­tę równą po­ło­wie kosz­tów cho­re­go (w miarę wol­nych miejsc).
 • Za zajęcie drugiego łóżka opłata jak za pokój 1 os.
 • Udzielona choremu przepustka jest czasem pobytu w klinice.
 • W przypadku wypisu dyscyplinarnego brak możliwości zwrotów kosztów pobytu.
 • Nie udzielamy telefonicznie żadnych informacji o pobycie i stanie zdrowia pacjentów objętych nasza opieką. Do takich informacji w gabinecie lekarskim ma wyłącznie prawo osoba wskazana przez chorego.
 • Za szkody powstałe w Klinice z winy pacjenta odpowiada pacjent -poprzez zapłatę kary umownej.
 • Pacjenci proszeni są o pozostawienie depozytu przy przyjęciu w celu pokrycia  opłat za dodatkowe usługi.
 • Zalecamy minimalny czas leczenia 28 dni.

Długość pobytu1 doba
Cena za osobę w po­ko­ju 2-os. (łazienka wspólna dla 2 pokoi)1200zł
Cena za osobę w po­ko­ju 2-os. z ła­zien­ką1500 zł

Dodatkowe opłaty:

  • Przy­ję­cie do Szpi­ta­la: 400 zł
  • Wypis: 200 zł

 

CENY standardowe:

Pierwsza doba leczenia: 1200 zł ( łazienka wspólna dla 2 pok.) lub 1500 (pokój z łazienką)

 • Przy­ję­cie do Szpi­ta­la: 400 zł
 • Wypis: 200 zł
       Kolejne dni: (każda rozpoczęta doba)
       -750 zł w pokoju 2-os (łazienka wspólna dla 2 pokoi)
       – 850 zł w pokoju 2 os. z łazienką

Dodatkowe usługi

UsługaCena
Opła­ta za grupę te­ra­peu­tycz­ną1500 zł
Po­rad­a psy­cho­lo­gicz­na 250 zł
Wizyta psychiatryczna500 zł
Opłata za wystawienie nowej faktury, zwrot gotówki lub wypisanie KW100 zł
 Dodatkowe badania laboratoryjne i diagnostyczne- tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny Według cennika podwykonawcy.
Dodatkowy posiłek   20 zł

  Cennik nie jest ofertą handlową i ceny mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Jeśli potrzebujesz skutecznej pomocy z zakresu leczenia uzależnień lub opieki psychiatrycznej